Два трактата о правлении. Книга первая

Два трактата о правлении. Книга первая
Отложить
Скорость:
02:22
-1-glava-1-vvodnaja-fragment-1
01:40
-1-glava-1-vvodnaja-fragment-2
01:26
-1-glava-1-vvodnaja-fragment-3
01:45
-1-glava-1-vvodnaja-fragment-4
01:29
-1-glava-1-vvodnaja-fragment-5
03:32
-1-glava-10-o-naslednike-monarkhicheskoi-vlasti-adama-fragment-1
03:50
-1-glava-10-o-naslednike-monarkhicheskoi-vlasti-adama-fragment-2
01:54
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-1
02:30
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-10
01:27
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-11
02:23
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-12
03:35
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-13
04:07
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-14
02:24
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-15
02:12
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-16
01:36
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-17
02:08
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-18
03:14
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-19
01:58
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-2
02:22
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-20
03:19
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-21
01:47
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-22
03:53
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-23
04:36
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-24
03:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-25
02:01
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-26
00:51
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-27
01:27
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-28
02:15
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-29
02:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-3
02:53
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-30
01:07
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-31
03:36
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-32
02:15
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-33
02:51
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-34
01:23
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-35
03:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-36
04:56
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-37
01:44
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-38
03:21
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-39
02:49
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-4
01:01
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-40
03:28
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-41
07:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-42
02:37
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-43
05:01
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-44
02:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-45
00:39
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-46
03:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-47
02:08
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-48
03:20
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-49
01:16
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-5
00:59
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-50
00:48
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-51
02:05
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-52
00:53
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-53
00:19
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-54
02:17
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-55
02:53
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-56
02:43
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-57
03:27
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-58
01:12
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-59
05:28
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-6
01:44
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-60
01:16
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-61
02:03
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-62
01:36
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-63
01:45
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-64
03:14
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-7
04:34
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-8
01:50
-1-glava-11-kto-ehtot-naslednik-fragment-9
05:49
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-1
02:09
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-2
05:22
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-3
01:18
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-4
01:59
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-5
03:08
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-6
01:34
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-7
01:35
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-8
02:25
-1-glava-2-ob-otcovskoi-i-monarkhicheskoi-vlasti-fragment-9
02:47
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-1
02:48
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-2
03:02
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-3
01:32
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-4
02:21
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-5
01:59
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-6
03:59
-1-glava-3-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-ego-sotvorenija-fragment-7
01:57
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-1
03:13
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-10
02:40
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-11
05:07
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-12
02:55
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-13
01:32
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-14
01:03
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-15
02:17
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-16
01:14
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-17
02:02
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-18
06:18
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-19
00:39
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-2
02:53
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-20
02:30
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-21
02:16
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-22
02:19
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-23
02:29
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-3
00:59
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-4
03:14
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-5
02:20
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-6
04:35
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-7
01:56
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-8
01:55
-1-glava-4-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-dara-fragment-9
03:27
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-1
02:11
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-2
01:45
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-3
03:27
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-4
01:48
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-5
05:32
-1-glava-5-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-podchinenija-evy-fragment-6
02:44
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-1
01:10
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-10
02:53
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-11
05:33
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-12
01:51
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-13
02:03
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-14
02:09
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-15
03:29
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-16
03:14
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-17
04:04
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-18
04:16
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-19
02:50
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-2
03:20
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-20
03:24
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-21
02:40
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-22
01:04
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-23
02:49
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-3
03:01
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-4
01:22
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-5
02:46
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-6
02:41
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-7
01:33
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-8
03:34
-1-glava-6-o-prave-adama-na-verkhovnuju-vlast-na-osnove-otcovstva-fragment-9
03:32
-1-glava-7-ob-otcovstve-i-sobstvennosti-rassmatrivaemykh-vmeste-kak-istochniki-verkhovnoi-vlasti-fragment-1
03:57
-1-glava-7-ob-otcovstve-i-sobstvennosti-rassmatrivaemykh-vmeste-kak-istochniki-verkhovnoi-vlasti-fragment-2
02:26
-1-glava-7-ob-otcovstve-i-sobstvennosti-rassmatrivaemykh-vmeste-kak-istochniki-verkhovnoi-vlasti-fragment-3
02:53
-1-glava-7-ob-otcovstve-i-sobstvennosti-rassmatrivaemykh-vmeste-kak-istochniki-verkhovnoi-vlasti-fragment-4
04:52
-1-glava-7-ob-otcovstve-i-sobstvennosti-rassmatrivaemykh-vmeste-kak-istochniki-verkhovnoi-vlasti-fragment-5
04:23
-1-glava-8-o-peredache-verkhovnoi-monarkhicheskoi-vlasti-adama-fragment-1
01:53
-1-glava-8-o-peredache-verkhovnoi-monarkhicheskoi-vlasti-adama-fragment-2
01:58
-1-glava-8-o-peredache-verkhovnoi-monarkhicheskoi-vlasti-adama-fragment-3
03:38
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-1
03:56
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-10
02:38
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-11
01:21
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-12
02:41
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-13
01:35
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-14
02:08
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-15
01:36
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-16
01:50
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-17
02:23
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-18
01:21
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-19
01:03
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-2
02:27
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-20
03:02
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-21
01:09
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-22
03:10
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-23
00:58
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-3
01:11
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-4
02:44
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-5
02:55
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-6
01:44
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-7
03:12
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-8
01:30
-1-glava-9-o-monarkhii-poluchennoi-po-nasledstvu-ot-adama-fragment-9
07:16
d8r5Lv
Автор:
Время: 7 ч. 24 мин.
Описание
Два трактата о правлении (англ. Two Treatises of Government) — труд Джона Локка о появлении и роли государства в обществе, о «цивилизованной» форме правления в противовес деспотичной монархии, заложивший основу идеи гражданского общества, опубликованный анонимно в 1689 году. За этот труд Джон Локк считается отцом политического либерализма.

В трактате первом Локк подвергает критике идею Филмора о том что неограниченная власть монарха санкционирована Богом. Принятие таких тезисов приведет лишь к рабству.
Изибук.ру - аудиокниги слушать онлайн бесплатно
Версия для телефона
Связь с администрацией:
Эл. почта: izibuk2000@gmail.com